M344 | production | Công ty TNHH Phương Ngọc
Cài đặt
Tên lắp đặt : M344
Mã : 195
M344

M344

 

 Sơ đồ lắp đặt (M344) cho tấm Ecophon Master Matrix
  KT, mm 600 ˟ 1200 600 ˟2400 1200 ˟1200 2400 ˟1200
1 Tấm Master Matrix 1,39/m2 0,70/m2 0,70/m2 0,35/m2
2 Thanh xương trục chính connect T24, được lắp đặt với khoảng cách  900 mm và 300 mm 1,67m/m2 1,67m/m2 1,67m/m2 1,67m/m2
3 Thanh xương trục phụ connect T24, L=900mm, được lắp đặt với khoảng cách 1800mm 0,42m/m2 0,42m/m2 0,42m/m2 0,42m/m2
4 Thanh xương trục phụ connect T24, L=300mm, được lắp đặt với khoảng cách 2400mm 0,11m/m2 0,11m/m2 0,11m/m2 0,11m/m2
5 Ống treo liên kết được lắp đặt với khoảng cách 1800mm 0,95/m2 0,95/m2 0,95/m2 0,95/m2
6 Chốt ngang, dùng trong ống treo liên kết   -  -  -  -
7 Đinh ốc liên kết MVL 0,95/m2 0,95/m2 0,95/m2 0,95/m2
8 Bản liên kết cố định C3, được lắp đặt với khoảng cách  1800 mm 0,95/m2 0,95/m2 0,95/m2 0,95/m2
9 Thanh ngang liên kết tấm 2/tấm 4/tấm 2/tấm 3/tấm
10 Đầu nối liên kết tấm 4/tấm 6/tấm 4/tấm  6/tấm
  Độ sâu của hệ thống: 255mm - - - -