M345 | production | Công ty TNHH Phương Ngọc
Cài đặt
Tên lắp đặt : M345
Mã : 196
M345

 

KT, mm 600 ˟ 1200 600 ˟2400 1200 ˟1200 2400 ˟1200
1. Tấm Master Matrix 1,39/m2 0,70/m2 0,70/m2 0,35/m2
2. Thanh xương trục chính connect T24, được lắp đặt với khoảng cách  900 mm và 300 mm 1,67m/m2 1,67m/m2 1,67m/m2 1,67m/m2
3. Thanh xương trục phụ connect T24, L=900mm, được lắp đặt với khoảng cách 1800mm 0,42m/m2 0,42m/m2 0,42m/m2 0,42m/m2
4. Thanh xương trục phụ connect T24, L=300mm, được lắp đặt với khoảng cách 2400mm 0,11m/m2 0,11m/m2 0,11m/m2 0,11m/m2
5. Ống treo liên kết được lắp đặt với khoảng cách 1800mm 0,95/m2 0,95/m2 0,95/m2 0,95/m2
6. Chốt ngang, dùng trong ống treo liên kết   -  -  -  -
7. Đinh ốc liên kết MVL 0,95/m2 0,95/m2 0,95/m2 0,95/m2
8. Bản liên kết cố định C3, được lắp đặt với khoảng cách  1800 mm 0,95/m2 0,95/m2 0,95/m2 0,95/m2
9. Thanh ngang liên kết tấm 2/tấm 4/tấm 2/tấm 3/tấm
10. Đầu nối liên kết tấm 4/tấm 6/tấm 4/tấm  6/tấm
Độ sâu của hệ thống: 255mm - - - -